Edukacija

Bez obzira što svi volimo igru i zabavu, kod nas jako veliku ulogu igraju i edukacije. Organiziramo pripreme za školu kako bi vaši najmađi izbjegli bilo kakvu vrstu zaostajanja ili poteškoća prilikom upisa u školu.

Uz pripreme pružamo i uslugu Logopeda koja uključuje dijagnozu i terapiju uz individualni pristup.

Pripreme

Čitanje i pisanje su vještine koje dijete usvaja u školi, ali kako bi taj proces nesmetano tekao postoje vještine koje bi dijete prije samog polaska u školu trebalo usvojitit- predvještine čitanja i pisanja.

U predvještine čitanja i pisanja ubrajamo fonološku svjesnost, rječnik, pripovjednu sposobnost, motivaciju za tiskom, koncept tiska i imenovanje slova.
Temelji za usvajanje predvještina čitanja i pisanja podrazumijevaju uredan jezično- govorni razvoj, uredan razvoj pažnje, pamćenja, koncentracije te auditivne i vizualne percepcije. Konkretno, podrazumijevaju djetetovu sposobnost da razumije govor drugih, razumije sadržaj priče te da ju samo može prepričati, da ima uredan izgovor svih glasova do šeste godine i rečenicu uredne gramatičke strukture, uočava i stvara rimu, lako i dobro pamti pjesmice, priče, slike i događaje, ima urednu pažnju i koncentraciju, motorički je spretno te pokazuje interes za crtanje i pisanje.

Na osnovi razvijenosti predčitalačkih vještina u određenoj dobi mogu se prepoznati djeca koja bi kasnije mogla imati poteškoće u usvajanju čitanja i pisanja.

Fonološka svjesnost je sposobnost rastavljanja riječi na glasove i sastavljanja glasova u riječi, povezivanje glasova (fonema) sa slovima (grafemima) i na kraju, razumijevanje napisane riječi.

Razine razvoja fonološke svjesnosti kod djeteta urednog govorno-jezičnog razvoja:

Prepoznavanje i slaganje rime (oko 4. god.)
Prepoznavanje i segmentacija slogova (oko 5. god.)
Prepoznavanje prvog glasa u riječima ( oko 5,5 god.)
Rastavljanje riječi na glasove i sastavljanje glasova u smislene cjeline – riječi (6 god.)
Stvaranje veze glas – slovo (6,5 god.)
Sposobnost stvaranja novih riječi dodavanjem, oduzimanjem ili premještanjem glasova u riječima (7 god.)
Osim navedenih predvještina koje su bitne za razvoj čitanja i pisanja u školskoj dobi, mnoga djeca se u školskoj dobi susreću s teškoćama na području matematike. Kako bi se to u što većoj mjeri izbjeglo treba voditi računa i o predmatematičkim vještinama. One podrazumijevaju znanja o prostornim odnosima (ispred- iza, unutra- van), odnosima među predmetima (veći- manji, lakši- teži), svojstvima predmeta (tvrd- mekan, crven- žut) te količini.

S obzirom da djeca brzo i lako uče kroz igru, pjesmice, slikovne materijale i priče, pripreme za osnovnu školu temelje se na tom principu rada.

Ukoliko primjetite da Vaše dijete ima poteškoća u nekoj od navedenih vještina te mu je potrebna podrška u pripremi za školu slobodno nam se obratite za pomoć. Potrudit ćemo se što bolje pripremiti Vaše dijete za školu te mu olakšati taj značajan korak u njegovom životu.

Pripreme za školu provode se u Dječjem klubu „Fiju Briju“ pod vodstvom logopeda, 2 puta tjedno po 45 minuta, u skupini do 10 djece.

Logoped

U sklopu kluba se pruža usluga logopeda, kojom se obavlja kompletna dijagnostika, terapija govorno-jezičnih teškoća kod djece, kao i program pripreme za školu.

Svakom djetetu pristupa se individualno, uzimajući u obzir sve posebnosti i mogućnosti djeteta, detektirajući njegove potencijale, koristeći najbolje fizičke i psihičke segmente kako bi vježbe bile što učinkovitije, a konačni rezultati optimalni.

Termini se dogovaraju individualno, radnim danom i vikendom, tijekom cijelog dana.